Ochrana osobních údajů ve vztahu k technickému zařízení - komunikační uzel ePACS

Komunikační uzel ePACS bez úložiště dat (název SW produktu AMIS*PACS CommunicationNode) je technické zařízení, zajišťující směrování přenosu dat. Komunikační uzel ePACS osobní údaje neshromažďuje, nezaznamenává a neukládá, avšak zaznamenává nezbytné informace o aktivitě do logovacích (auditních) souborů. Tyto logovací soubory mohou být osobními údaji, jejichž správcem je vlastník/nabyvatel licence ke komunikačnímu uzlu ePACS.

Umístění logovacích souborů:

Logovací (auditní) soubory jsou na komunikačním uzlu ePACS uloženy v:

  • /opt/apdr/log/apdr.log
  • /opt/apdr/log/send_obj.log
  • /opt/apdr/log/receive_obj.log

Kategorie a typy osobních údajů

Logovací soubory obsahují záznamy o aktivitách v rámci komunikačního uzlu ePACS. V logovacích (auditních) souborech se mohou vyskytovat tyto osobní údaje.

  • jméno
  • příjmení
  • rodné číslo (datum narození)

Technický popis komunikace (směrování přenosu dat prostřednictvím komunikačního uzlu ePACS):

a. Pro odchozí data se využívá odchozí cache, kde jsou data obsahující osobní údaje, dočasně a velmi krátce uloženy do doby úspěšného uložení do cílového zdravotnického zařízení s obdobným komunikačním uzlem ePACS. V rámci komunikačního uzlu nedochází k trvalému uložení dat. Ke zpřístupnění a nakládání s přenášenými osobními údaji dochází v rámci přijímajícího zdravotnického zařízení v okamžiku, kdy jsou data uložena do cílového úložiště dat, které je mimo komunikační uzel ePACS, a to prostředky a za účelem, který určuje výlučně správce těchto údajů (zdravotnické zařízení).

b. Pro potřeby zajištění bezproblémového chodu celé sítě ePACS, jehož jsou komunikační uzly součástí, je zajištěna servisní podpora. Servisní podpora k řešení komunikačního uzlu ePACS je zajišťována ze strany výrobce zařízení a poskytovatele licence, ICZ a.s., IČ: 251 45 444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4. V rámci poskytované servisní podpory může ze strany poskytovatele podpory docházet k nahodilému nakládání s osobními údaji (logy) v rozsahu nezbytném pro provedení příslušného servisního zásahu, nikoli záměrnému, cílenému ani systematickému zpracování osobních údajů.

c. Do styku s osobními údaji se mohou dostat osoby, zajišťující servisní podporu technických zařízení ePACS na straně poskytovatele servisní podpory. Tyto osoby jsou řádně poučeny o zásadách manipulace s těmito daty a jsou vázány mlčenlivostí.

Grafické znázornění principu komunikace sítě ePACS:

» nahoru