Ochrana osobních údajů ve vztahu k technickému zařízení - komunikační uzel ePACS

Komunikační uzel ePACS bez úložiště dat (název SW produktu AMIS*PACS CommunicationNode) je technické zařízení, zajišťující směrování přenosu dat. Komunikační uzel ePACS osobní údaje neshromažďuje, nezaznamenává a neukládá, avšak zaznamenává nezbytné informace o aktivitě do logovacích (auditních) souborů. Tyto logovací soubory mohou být osobními údaji, jejichž správcem je vlastník/nabyvatel licence ke komunikačnímu uzlu ePACS.

Umístění logovacích souborů:

Logovací (auditní) soubory jsou na komunikačním uzlu ePACS uloženy v:

  • /opt/apdr/log/apdr.log
  • /opt/apdr/log/send_obj.log
  • /opt/apdr/log/receive_obj.log

Kategorie a typy osobních údajů

Logovací soubory obsahují záznamy o aktivitách v rámci komunikačního uzlu ePACS. V logovacích (auditních) souborech se mohou vyskytovat tyto osobní údaje.

  • jméno
  • příjmení
  • rodné číslo (datum narození)

Technický popis komunikace (směrování přenosu dat prostřednictvím komunikačního uzlu ePACS):

a. Pro odchozí data se využívá odchozí cache, kde jsou data obsahující osobní údaje, dočasně a velmi krátce uloženy do doby úspěšného uložení do cílového zdravotnického zařízení s obdobným komunikačním uzlem ePACS. V rámci komunikačního uzlu nedochází k trvalému uložení dat. Ke zpřístupnění a nakládání s přenášenými osobními údaji dochází v rámci přijímajícího zdravotnického zařízení v okamžiku, kdy jsou data uložena do cílového úložiště dat, které je mimo komunikační uzel ePACS, a to prostředky a za účelem, který určuje výlučně správce těchto údajů (zdravotnické zařízení).

b. Pro příchozí data se příjmová cache v rámci komunikačního uzlu ePACS nepoužívá, tedy osobní údaje nejsou ukládány ani dočasně.

c. Pro potřeby zajištění bezproblémového chodu celé sítě ePACS, jehož jsou komunikační uzly součástí, je zajištěna servisní podpora. Servisní podpora k řešení komunikačního uzlu ePACS je zajišťována ze strany výrobce zařízení a poskytovatele licence, ICZ a.s., IČ: 251 45 444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4. V rámci poskytované servisní podpory může ze strany poskytovatele podpory docházet k nahodilému nakládání s osobními údaji (logy) v rozsahu nezbytném pro provedení příslušného servisního zásahu, nikoli záměrnému, cílenému ani systematickému zpracování osobních údajů.

d. Do styku s osobními údaji se mohou dostat osoby, zajišťující servisní podporu technických zařízení ePACS na straně poskytovatele servisní podpory. Tyto osoby jsou řádně poučeny o zásadách manipulace s těmito daty a jsou vázány mlčenlivostí.

Grafické znázornění principu komunikace sítě ePACS:

» nahoru